Privatlivspolitik

Skelmoses privatlivspolitikSkelmose har siden 1988 haft rekruttering med vægt på tekniske ledere og specialister som sit primære forretningsområde. Det har altid været en del af vores DNA at udvise diskretion, fortrolighed og hensyn og dermed at håndtere persondata med rettidig omhu. Det vil vi fortsat gøre inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.


Læs mere om detaljerne i vores Privatlivspolitik nedenfor.


A Kunder og persondata

Kundernes fortrolige informationer til os om de forretningsmæssige og strategiske forhold er et anliggende mellem kunden og os. De bør ikke komme uvedkommende i hænde. Det samme gælder de personlige oplysninger, som vi får om ledelse og ansatte hos vores kunder, som behandles til fordel for og med henblik på at optimere vores servicering og samarbejde med kunden.


Data og oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, om enkeltpersoner videregives ikke til andre uden en klar aftale med personen.


A.1. Kunder og kandidaters persondata

Det fremgår af vores generelle forretningsbetingelser,

  • at Skelmoses præsentationer af kandidater er Skelmoses ejendom. De må ikke videregives til andre
  • at kunderne er forpligtet til at behandle udleverede persondata fortroligt
  • og at sørge for destruktion af materialet omkring kandidater, som ikke ansættes


Skelmose kan ikke påtage sig ansvaret for, om kunden overholder dette, og kontrollerer det kun i enkelte tilfælde. Vi har ikke anden kontrolmulighed end at få kundens bekræftelse heraf.


B Kandidater og persondata

I vores kontakt med mange kandidater og jobsøgende, modtager vi deres personoplysninger – såvel i form af et CV og i samtaler med personen. Data, som opbevares i en IT-sagsmappe vedr. den konkrete rekrutteringsopgave for en kunde, eller i vores CV-bank.


B.1. Personlige oplysninger og offentlige oplysninger

Offentlige oplysninger kan indeholde persondata. De almindelige oplysninger om en person, som kan findes i telefonregistre, sociale medier, andre steder på internettet registrerer vi ikke, med mindre vi ser personen som en potentiel kandidat til en stilling, som vi har som opgave at rekruttere til.


Såfremt kandidaten ved en henvendelse ”takker nej” kan der i vores sagsmappe være registreret et navn og kontaktoplysninger samt dato for kontakten, som sikrer, at vi kun kontakter kandidaten 1 gang, når flere internt hos os arbejder på at searche kandidater.


Når sagen er endeligt afsluttet vil vi slette informationer, som ikke er relevante for sagen at opbevare.


B.2. CV-bank – åbenhed om registrering og mulighed for sletning

CV-banken er integreret med vores CRM-system og opbygget således, at det er kandidaten selv, som opretter sig som bruger og uploader CV, eksamenspapirer med måske CPR-nr. og telefonnumre, som ellers er et ”skjult nummer” og dermed ikke en offentlig tilgængelig information.


Har vi talt med kandidaten, kan der være notater fra samtalen og tidspunkt. Har kandidaten været på tale til konkrete jobs eller virksomheder, vil vi ofte have noteret dette. Der kan være en mailkorrespondance registret på personen.


Som kandidat kan man altid anmode om at få fuld indsigt i, hvilke informationer vi har registreret i CV-banken. Tilsvarende i de sagsmapper, som vedrører konkrete opgaver, som kandidaten har været ansøger til. Det sker ved at skrive til info@skelmose.eu. Vi vil herefter igangsætte en søgning snarest muligt og sende de pågældende oplysninger.


Ønsker man at blive slettet i CV-banken sendes tilsvarende dette ønske til info@skelmose.eu.

B.3. Ansøger til et konkret job

Vi behandler oplysningerne fortroligt


Som kandidat til et konkret job registreres alle de modtagne oplysninger, som kun de involverede i sagen (hos Skelmose og kunden) har adgang til. Herunder notater fra evt. samtaler samt de supplerende oplysninger, som vi modtager fra kandidaten, konklusion vedr. persontest, referenceudtalelser og lignende.


Så længe vi har en garantiforpligtelse eller anden forretningsmæssig relevant årsag til at gemme oplysningerne, vil de være registreret hos os.


Kunder, som har modtaget informationer om kandidater, er forpligtet til at slette disse, når stillingen er besat. Såfremt en kandidat trækker sig i en ansættelsesproces, kan kandidaten anmode os og kunden om straks at slette alle de informationer, som ikke er nødvendige af hensyn til sagen.


Følsomme personoplysninger – som CPR-nr., straffeattester, lægeerklæringer og oplysninger nævnt i lovgivningen - indhentes kun fra den pågældende person. De videregives kun med skriftligt samtykke med klar angivelse af, at dette er personfølsomme oplysninger, som modtageren skal håndtere internt ifølge lovene.


B.4. Kandidater, som ansættes hos en kunde

Kandidater, som ansættes hos en kunde via en rekrutteringsproces hos os, vil være registreret hos os så længe han/hun er ansat hos kunden.


Vores generelle forretningsaftale er, at vi ikke forsøger at headhunte ansatte kandidater til en anden virksomhed, samt at ansatte kandidater ikke kommer i betragtning til andre stillinger via os, med mindre det er aftalt med kunden.


Af hensyn til vores samarbejde med og servicering af kunden, vores interne arbejdsproces og evt. fremtidige kommende konsulenter, opretholder vi de informationer, som er relevante at have registreret, mens øvrige informationer slettes.


B.5. Persontest og referenceudtalelser

Vi anvender persontest i vores arbejde med at matche virksomhed og kandidat. Persontestens resultat danner grundlag for en opfølgningssamtale med kandidaten, som samtidig får en respons på vores vurdering af testresultatet.


Testresultat inkl. opfølgningssamtalen indgår i den vurdering og information, som videregives til kunden og er målrettet det aktuelle job. Typisk et kort skematisk udtryk og med en mundtlig rapportering, som sikrer at der ikke ligger skriftlige testrapporter, som allerede efter kort tid er forældet. Testens formål er alene at være et supplement til at understøtte beslutningen om at vælge eller fravælge kandidaten i den aktuelle situation og i forhold til det aktuelle job.


Indhentning af referenceudtalelser på kandidater sker kun hos de referencepersoner, som kandidaten oplyser. Referenceudtalelser videregives til kunden og der vil kunne være skriftlige rapporter herom.


Såvel test- som referencevurderinger vil kun blive anvendt i den aktuelle sag og i forhold til den virksomhed og det job, som det drejer sig om. Ansættes kandidaten ikke, vil informationerne blive slettet, når sagen afsluttes og det endeligt er afklaret, at kandidaten ikke får stillingen tilbudt.Ansatte og samarbejdspartnere hos Skelmose er bekendtgjort med denne privatlivspolitik og holdes informeret om lovgivningen om persondata. Overholdelsen er en del af ansættelses- eller samarbejdsaftalen.


Der gennemføres en årlig kontrol af, at vores datasikkerhed virker i praksis og sletning af persondata sker som anført i denne privatlivspolitik. Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på info@skelmose.eu.